නවතම Online පාඨාමාලා

Advanced Level​

A/L Sinhala

සිංහල අක‍්ෂර වින්‍යාසය

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ඉලක්ක කරගත් සිංහල අක්ෂර වින්‍යාස කොටස් මෙම පාඩම් මාලාව මගින් ආවරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Read More »

Ordinary Level

A/L Sinhala

සිංහල අක‍්ෂර වින්‍යාසය

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ඉලක්ක කරගත් සිංහල අක්ෂර වින්‍යාස කොටස් මෙම පාඩම් මාලාව මගින් ආවරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

Read More »

Ordinary Level

hi
hi
hi
Scroll to Top