නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය – ඉගිළෙන සිහින (සාගර පලන්සූරිය )

“කේයස්” කළල් ඇල්ලේ ආනන්ද සාගර නමින් ප්‍රචලිත සාගර පලන්සූරිය කවියා විසින් රචිත “ඉගිළෙන සිහින” නම් පද්‍ය නිර්මාණය කුරුලු පැටවකු නිදහස ගැන,හිතන අන්දම මෙම පද්‍යයෙන් කියවේ.මෙහි කුරුලු කූඩුවක සිටින පැටවකු ඉගිලී යන්නට ආසන්නයේදී සිතන සිතුවිලි,කවියා අපූරුවට සරල භාෂා රටාවකින් ,සිව්පද විරිතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත. ඒ ඇසුරින් නිර්මාණය වූ උසස් පෙළ දරුවන්ට වැදගත් වීඩියෝවකී.

කරුණාකර කර්තෘ අයිතිය සුරකින්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top