නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය – දේදුන්න පායාවී හෙටත් පාලම උඩින් (පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු)

මෙය උසස් පෙළ දරුවන්ට ඉතා වටිනා වීඩියෝවකි. මන්ද මෙවර විභාගයට මුහුණ දෙන දරුවන් අනිවාර්යයෙන් බැලිය යුතු පාඩමක් ලෙස ‘දේදුන්න පායාවි හෙටත්’ පද්‍ය පන්තිය හැඳින්විය හැකිය.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top