නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය – අඳුර අපේ දුක නිවාවී (ගුණදාස අමරසේකර)

මෙය උසස්පෙළ දරුවන්ට අයත් වැදගත් වීඩියෝවකී.උසස්පෙළ දරුවන්ට නියමිත නූතන පද්‍ය සංග්‍රහයේ එන ගුණදාස අමරසේකර විසින් රචිත “අඳුර අපේ දුක නිවාවී” පද්‍ය පිළිබද රසවින්දනයකී.

1 thought on “නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය – අඳුර අපේ දුක නිවාවී (ගුණදාස අමරසේකර)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top